Cảm ơn Cristina, bạn là một giáo viên đã giúp đỡ, quan tâm và nhiệt tình nhất (và có lẽ cũng là người ngầu nhất) mà tôi từng gặp! Hãy tin tôi khi tôi nói rằng nếu không có các buổi học của bạn, có lẽ không bao giờ tôi có thể đạt được những gì đang có hôm nay. Tôi cảm thấy thực sự may mắn khi được làm học sinh của bạn, dù chỉ qua vài tháng mà thôi.

― Phuong Anh